Navigace

Obsah

Územní plán Žeravice

Územní plán Žeravice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

 


 

Územní plán Žeravice byl vydán Zastupitelstvem obce Žeravice formou opatření obecné povahy č. 1/2016 dne 24. 11. 2016 usnesením č. 12 a nabyl účinnosti dne 29. 12. 2016.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet na Obecním úřadě v Žeravicích, u  MěÚ Bzenec (Odbor stavebního úřadu), úřadu územního plánování MěÚ Kyjov (Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Veřejná vyhláška

Výrok

Odůvodnění ÚP Žeravice

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Koordinační výkres detail

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů