Navigace

Obsah

.

 

logo jmk

 

Restaurování sloupu se sochou Bičovaného Krista

Na financování projektu se v roce 2019 poskytnutím finančních prostředků podílelo Ministerstvo kultury České republiky poskytnutím příspěvku ve výši 120.000,-Kč v rámci dotační programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Dále akci spolufinancoval Jihomoravský kraj poskytnutím účelové dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019“ na projekt „Restaurování sloupu se sochou Bičovaného Krista“ ve výši 118.500,-Kč.
 

Výše dotace z Ministerstva kultury ČR  120.000,- Kč
Výše dotace z Jihomoravského Kraje 118.500,- Kč
Podíl obce   65.794,- Kč
Celkové náklady  304.294,- Kč

Restaurování sloupu se sochou Bičovaného Krista bylo provedeno z důvodu časově náročného procesu restaurování a nutnosti zhotovení nového pevného betonového základu sloupu s demontáží a transferem sloupu do restaurátorského ateliéru akademického sochaře a restaurátora MgA. Jana Vodáčka. Mezi prvními pracemi bylo přikročeno k celkovému očištění povrchu sloupu od biologického znečištění a prachových nečistot se zbytky hlíny ve spodních partií základní části architektury a stupně schodů, které se nacházeli dlouho pod povrchem. Následovalo dočištění mikropískováním. Rozsahem a různorodostí poškození bylo nutné provést konsolidaci v několika na sebe navazujících fázích. Na vyzrálý konsolidovaný materiál bylo provedeno lepení uvolněných fragmentů modelace, které byly již uvolněny před samotným transferem soch do ateliéru, ale také dílčí fragmenty, které byly cíleně sejmuty z důvodu jejich malé adheze k jádru soklové architektury. Dále bylo provedeno lepení rozlomeného zadního schodu, který byl rozlomen kořeny pod úrovní terénu na čtyři části. Následovalo plastické doplnění degradovaných a chybějících částí probarveným materiálem s lokální barevnou retuší nově doplněných míst partií modulace. Retuš byla provedena světlostálími práškovými pigmenty. Lokální barevná retuš byla dokončena lehkou celoplošnou vápennou lazurou. Současně byla provedena rekonstrukce nápisu na přední straně pilíře na základě dochovaných fragmentů písma a fotodokumentace. Po dokončení všech prací v ateliéru byla provedena podrobná dokumentace a převoz sloupu, zpět k instalaci na nově vytvořený betonový základ. Z důvodu osazení sloupu na své původní místo v bezprostřední blízkosti vzrostlého stromu a pozemní komunikace bylo nutné provést lokální závěrečné ošetření památky hydrofobizačním prostředkem.

Po provedeném restaurování celý sloup ožil a je opět důstojným dokladem dějinného vývoje a svědkem historických událostí spojených s osudy nejen celého náměstí, ale celého městečka.

Text a foto: Lubomír Hradil

sloup zimní předsloup jarnísloup s cedulkoucedulka

demontážzákladnaautě

montážmontážmontáž