Navigace

Obsah

 

logo jmk

 

Obnova kříže v Žeravicích

Na financování projektu se v roce 2020 poskytnutím finančních prostředků podílel Jihomoravský kraj poskytnutím účelové dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020“ na projekt „Obnova kříže v Žeravicích“ ve výši 35.000,-Kč.
 

Výše dotace z Jihomoravského Kraje   35.000,- Kč
Podíl obce   90.235,- Kč
Celkové náklady  125.235,- Kč

 

Restaurování umělecky hodnotného pískovcového kříže v Žeravicích prováděl akademický sochař a restaurátor MgA. Jan Vodáček. Kříž byl umístěn v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace a svým osazením z části nevhodně zasahoval do chodníku, čímž komplikoval jeho pravidelnou údržbu a provozem na chodníku docházelo k ohrožování i samotného kříže.

Práce byly zahájeny vybudováním nového betonového základu, po jehož vyzrání bylo provedeno přemístění kříže v rámci prostranství před domem mimo chodník, zhruba o dva metry. Vzhledem k nesmírně pevnému propojení jednotlivých částí kříže na čepy zalité olovem nebylo možné provést rozebrání kříže na jednotlivé částí. Přesun kříže byl z tohoto důvotu proveden v celku za pomocí lan a úvazků hydraulickou rukou. Nejprve byl kříž dočasně přemístěn na připravené podkladky. Následovalo přemístění základního kamene kříže a jeho osazení na nově zhotovený betonový základ na novém místě. Po vyrovnání a zajištění spodní části bylo provedeno osazení celého kříže.

V rámci procesu restaurování kříže a jeho soklové architektury bylo provedeno očištění povrchu kamenného matriálu vodou od prachových nečistot, následně bylo přistoupeno k mechanickému snímání druhotného plastického doplnění a zbytků spárování. V další fázi byl celý kříž očištěn od nánosů biologického znečištění, lokálně na silně exponovaných partiích bylo nutné celý proces opakovat. Velmi náročné bylo čištění korpusu Krista a vrchní části kříže, která byla výrazněji znečištěna krustami. Po vyschnutí kamenného matriálu bylo přistoupeno k jeho konsolidaci ucelenou řadou konsolidantů na bázi organokřemičitanů. Nejprve byla provedena konsolidace celého povrchu nátěrem, následně byly konsolidovány výrazně degradované partie bočních stran kříže včetně části korpusu Krista a základního kamene kříže. Po technologické přestávce bylo možné provést plastické doplnění v rámci povrchového poškození vlivem vymývání jemnějších složek pískovcového materiálu. Plastické doplnění bylo provedeno formou analogie minerálním tmeli. Ve větším rozsahu bylo doplnění provedeno na zadní a bočních stranách kříže, korpusu Krista a profilovaného nástavce a patky kříže kde bylo doplněno diamantování. Po vyzrání minerálních plastických doplňků byl jejich povrch mechanicky upraven do požadované struktury. Závěrem bylo provedeno spárování jednotlivých dílů kříže minerálními tmely. I přestože byly plastické doplňky probarveny ve hmotě, bylo nutné po jejich vyzrání provést lokální barevnou retuš, tak aby nově doplněné partie nepůsobily rušivým dojmem a nerušili tak estetické vyznění autentického materiálu, ze kterého byl kříž a soklová architektura vytvořena. Na závěr bylo provedeno ošetření povrchu hydrofobním prostředkem na bázi organokřemičitanu.

Provedeným přesunutím a restaurací kříže došlo k jeho celkové rehabilitaci a opětovnému vyniknutí jeho kvalitního umělecko-řemeslného a sochařského zpracování. Celý kříž opět ožil a je důstojným dokladem dějinného vývoje a svědkem historických událostí spojených s naší obcí. Přesunutím kříže mimo frekventovaný chodník byla zvýšena jeho ochrana před poškozováním vznikajícím provozem na chodníku.

Text a foto: Lubomír Hradil

 

Pohledy na křížek před restaurováním a přesunem

předpřed 1před 4

Průběh prací

restaurovánídíra

 

 

 

 

 

 

 

 

základ

Demontáž a přesun křížku

přesunpřesun 1

restaurování 1restaurování 31restaurování 4

Po restaurování

po po 1po 3